S t a n o v y

Občanského sdružení Ústecký klub koloběhu

dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů

Čl. 1
Název sdružení

Název: Ústecký klub koloběhu 

Čl. 2
Sídlo sdružení

Sídlo: Šrámkova 3213/12, Ústí nad Labem, PSČ: 400 11 

Čl. 3
Cíl činnosti sdružení

1. Cílem činnosti sdružení je organizování a pořádání sportovních akcí.

2. Zejména se jedná o zajištění finančních, materiálních a organizačních podmínek pro realizaci především koloběžkových závodů, které se řídí pravidly stanovených Představenstvem Ústeckého klubu koloběhu (dále „ÚKK“).

Čl. 4
Orgány sdružení

1. Orgány sdružení jsou valná hromada a představenstvo.

2. Valná hromada.

2.1.  Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.

2.2.  Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.

2.3.  Valné hromadě je vyhrazeno:

a)  volit a odvolávat představenstvo

b)  schvalovat stanovy sdružení a změny těchto stanov

c)  rozhodovat o zániku sdružení rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením,

d)  zrušit usnesení nebo rozhodnutí představenstva, jestliže je v rozporu s právním předpisem nebo usnesením valné hromady

e)  rozhodování o nabývání a převodu nemovitostí

f)  rozhodování o nabývání a převod movitých věcí včetně peněz a cenných papírů nad 50.000,- Kč

g)  rozhodování o uzavírání smluv o přijetí a poskytnutí úvěru, půjčky, výpůjčky, převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku, o převzetí závazku, o bezúplatném postoupení a nabývání pohledávek, o zřízení věcného břemene, o dlouhodobém (nad 1 rok) nájmu věci, o zástavě věci

h)  rozhodování o vzdání se práva a prominutí pohledávky

i)  rozhodování o uzavírání dohody o splátkách

j)  rozhodovat o přistoupení a vyloučení členů sdružení

k)  rozhoduje o jmenování čestných členů sdružení

l)  ukládat úkoly představenstvu

m)  vyhradit si další pravomoci

2.4.  Jednání valné hromady:

a) Valná hromada se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 1 rok

b) První valnou hromadu svolává přípravný výbor do 2 měsíců po vzniku sdružení

c) Valná hromada stanoví termíny zasedání valné hromady vždy na období jednoho kalendářního roku nejprve na svém prvním zasedání a poté vždy na posledním zasedání v běžném kalendářním roce. Návrhy termínů předkládá valné hromadě představenstvo.

d) Nad rámec schválených termínů jednání valné hromady lze svolat valnou hromadu:

– pokud počet členů představenstva poklesne pod 3 členy

– pokud o to požádá písemně alespoň jedna polovina všech členů valné hromady

–  pokud je to nutné z vážných důvodů o nichž rozhoduje představenstvo.

e) Zasedání valné hromady svolává písemně předseda představenstva nejméně 15 dnů před jeho konáním. Pozvánka je zasílána nebo jinak doručována na adresu člena valné hromady. Osobní převzetí pozvánky (doručení do vlastních rukou) není vyžadováno. Pozvánka se vždy zveřejní také na internetových stránkách ÚKK. Pokud předseda představenstva nesvolá valnou hromadu ve schválených termínech nebo v mimořádných případech dle písm. d) tohoto odstavce do 15 dnů ode dne vzniku skutečnosti povinnost zakládající, je oprávněn toto učinit kterýkoliv ze členů valné hromady. Tento člen je však povinen dodržet ustanovení ohledně svolávání dle těchto stanov. Pozvánka musí obsahovat datum, čas, místo konání valné hromady, program zasedání valné hromady, datum svolávání a podpis svolavatele.

f) Valná hromada rozhoduje usnesením. K platnému usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů valné hromady. V případě rozhodování dle čl. 4 odst. 2 bod 2.3. písm. a-c), e), g), j) je nutný souhlas alespoň dvou třetin všech členů valné hromady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva, který v tomto případě má dva hlasy.

g) O průběhu zasedání valné hromady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a zvolený ověřovatel. Zápis musí obsahovat zejména  údaje o počtu přítomných členů valné hromady, schválený program jednání, průběh a výsledek hlasování, přijatá usnesení. Přílohou zápisu je prezenční listina osvědčující přítomnost členů valné hromady na jejím zasedání. Zápis je doručován všem členům valné hromady.

3. Představenstvo

3.1. Představenstvo je výkonným orgánem sdružení. Při výkonu své působnosti odpovídá valné hromadě. Volební období představenstva je 5 let ode dne zvolení orgánu jako celku. Do zvolení nového představenstva vykonává jeho působnost představenstvo stávající.

3.2. Představenstvo rozhoduje ve všech záležitostech sdružení s výjimkou těch, které jsou vyhrazeny valné hromadě nebo které si tato svým rozhodnutím vyhradila.

3.3. Představenstvo tvoří předseda představenstva, místopředseda představenstva a další členové představenstva.

3.4. Počet členů představenstva je čtyři. Představenstvo volí ze svých členů předsedu představenstva a místopředsedu představenstva. Místopředseda představenstva zastupuje předsedu představenstva.

3.5. Představenstvo se schází ke svým schůzím podle potřeby. Schůze představenstva svolává předseda představenstva.

3.6. Představenstvo rozhoduje usnesením. K platnému usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů představenstva.

3.7. Představenstvo je oprávněno rozhodnout o přenosu některých svých pravomocí v rámci své působnosti na předsedu představenstva či jeho místopředsedu nebo jiného člena představenstva.

3.8. O průběhu jednání představenstva se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a zvolený ověřovatel. Zápis musí obsahovat zejména údaje o počtu přítomných členů představenstva, schválený program jednání, průběh a výsledek hlasování, přijatá usnesení. Přílohou zápisu je prezenční listina osvědčující přítomnost členů představenstva na jeho schůzi. Zápis je doručován všem členům představenstva. Zápis ze schůze představenstva je povinen předseda představenstva předložit kterémukoliv členovi valné hromady, který o to požádá.

3.9. Představenstvo podává na každém zasedání valné hromady zprávu o své činnosti, která obsahuje zejména přijatá usnesení představenstva a rozhodnutí jeho členů (pokud jsou k tomuto oprávněni).

Čl. 5
Jednání jménem sdružení
Podepisování

1. Jménem sdružení jednají všichni členové představenstva společně nebo předseda představenstva či jiný pověřený člen představenstva.

2. Podepisování za sdružení se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu sdružení připojí svůj podpis předseda a jeden další člen představenstva tak, že u podpisu je uvedeno jméno, příjmení a označení funkce.

Čl. 6
Vznik a zánik členství

1. Členství ve sdružení je dobrovolné. Členem sdružení se může stát každá fyzická nebo
právnická osoba, která doručí sdružení písemnou přihlášku, ve které mj. projeví písemný souhlas se stanovami a cíli ÚKK.

2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje valná hromada.

3. Členství ve sdružení zaniká:

–  vystoupením člena, a to ke dni, ke kterému je písemné oznámení o projevu vůle doručeno představenstvu,

–  úmrtím člena – fyzické osoby nebo zánikem člena – právnické osoby

–  rozhodnutím valné hromady o vyloučení člena

–  zánikem sdružení.

4. Člena může vyloučit valná hromada sdružení pro:

–  závažné jednání v rozporu s cíli a formami činnosti sdružení nebo pro hrubé poškození či znevážení sdružení na veřejnosti

–  porušení těchto stanov

–  nezaplacení členského příspěvku sdružení, pokud tento není zaplacen do konce kalendářního roku, za který je příspěvek placen.

Čl. 7
Práva a povinnosti člena sdružení

1. Každý člen je povinen

–  zaplatit roční členský příspěvek o jehož výši rozhoduje představenstvo. Výše příspěvku je sdělena členovy sdružení nejpozději do konce měsíce březen, a to včetně datumu splatnosti. Pro nového, přistoupivšího člena sdružení platí, že je povinen uhradit členský příspěvek do 14 dnů po rozhodnutí o jeho přistoupení

–  dodržovat tyto stanovy

–  aktivně podporovat cíle sdružení

2. Každý člen má právo

–  volit a být volen do představenstva sdružení

–  účastnit se a hlasovat na valné hromadě

–  předkládat návrhy, náměty a připomínky orgánům sdružení

–  účastnit se všech akcí pořádaných sdružením UKK. Na těchto akcích není člen osvobozen od dalších poplatků o jejichž výši rozhoduje představenstvo.

Čl. 8
Zánik sdružení

1. Sdružení zaniká:

–  dobrovolným rozpuštěním

–  dobrovolným sloučením s jiným sdružením

–  pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění

2. Zánik sdružení upravuje § 12 zákona č.  83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

3. Při zániku sdružení se provede jeho vypořádání.

4. V rozhodnutí o dobrovolném zániku sdružení určí zároveň valná hromada způsob majetkového vypořádání.

Čl. 9
Zásady hospodaření sdružení

1.  Příjmy sdružení tvoří příspěvky jeho členů, účelově zaměřené granty, dary, dotace a příjmy z hospodářské a jiné činnosti v souladu s cíli sdružení.

2.  Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl. 3 těchto stanov.

3.  Majetek sdružení spravuje představenstvo s výjimkou správy vyhrazené valné hromadě.

Čl. 10
Ostatní a závěrečná ustanovení

1.  Zakládající členové sdružení – přípravný výbor – shodně prohlašují, že obsah těchto stanov odpovídá jejich pravé a svobodné vůli.

2.  Tyto stanovy jsou vyhotoveny dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré záležitosti sdružení v  těchto stanovách neupravené, se řídí dle toho právního předpisu.

Kategorie: UKK/INFO

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

three × one =

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..